Výkon funkcie externej zodpovednej osoby

Podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov vzniká prevádzkovateľovi informačného systému povinnosť určiť si zodpovednú osobu v prípadoch keď:
a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Kritériom na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa Nariadenia sú jej odborné kvality, najmä znalosť práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a schopnosti plniť úlohy, ktoré prináležia do kompetencie zodpovednej osoby, najmä:

Nariadenie umožňuje a povoľuje, aby výkon funkcie zodpovednej osoby nevykonával len interný zamestnanec, ale je možné tieto činnosti vykonávať prostredníctvom externej fyzickej osoby, či podnikateľského subjektu. Keďže nová legislatívna úprava v oblasti ochrany osobných údajov umožňuje poveriť si na výkon funkcie zodpovednej osoby externú spoločnosť, rozhodli sme sa preto podeliť sa s Vami o naše dlhoročné skúsenosti a ponúkame Vám možnosť výkonu funkcie externej zodpovednej osoby.

Výkon funkcie zodpovednej osoby našou spoločnosťou Vám prinesie množstvo výhod: