G & Partners, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
0917 610 333
 
 • Ochrana osobných údajov
  pre prevádzkovateľov informačného systému

  ktorým je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov „každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene"

 • Prečo si vybrať práve nás?

  • projekty spracované našou spoločnosťou spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona a vyhlášky, prešli niekoľkými kontrolami Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • dlhoročné skúsenosti
  • množstvo spokojných klientov
  • osobný prístup
 • Novinka - nové nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR

  Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Plnenie funkcie zodpovednej osoby

  V rámci našich služieb, Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania pre niektoré subjekty ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúvate osobné údaje fyzických osôb ( napr. zákazníkov, klientov, odberateľov, zamestnancov, pacientov, žiakov, študentov, hostí, členov, stravníkov, žiadateľov, uchádzačov o zamestnanie a pod.) ?

  - spracúvate osobné údaje na počítači pripojenom na internet ? (v programe, v rámci elektronickej komunikácie a pod.) ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - prevádzkujete kamerový systém ?

  - spracúvate navyše aj osobitnú kategóriu osobných údajov – t.j. zvlášť citlivé osobné údaje ako rodné číslo, zdravotný stav, vierovyznanie, rasový alebo etnický pôvod, členstvo v odborových organizáciách, občianskych združeniach, politických stranách či hnutiach ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúva vo Vašom mene osobné údaje iný prevádzkovateľ? (napr. externá účtovná firma, BOZP technik, súkromná bezpečnostná služba) ?

  Pokiaľ áno, sme tu pre Vás! Neváhajte nás kontaktovať!

 • Certifikát solventnosti

  UPOZORNENIE: Prioritou našej spoločnosti je ľudský prístup a spokojnosť našich klientov. Patríme medzi 9% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré sú držiteľom Certifikátu solventnosti. Znamená to, že sme prešli hodnotením, ktoré sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území celej krajiny tak v zohľadnení pozície na trhu v rámci regiónu a ďalších parametrov (ako firma nemáme žiadne registrované dlhy, nie sme v insolventnom riadení, konkurze alebo likvidácii, nemáme záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti, máme priaznivé skóringové hodnotenie, pravidelne publikujeme finančné výsledky v Zbierke listín). Zaraďujeme sa teda medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Certifikát je potvrdením pozície našej spoločnosti na trhu aj z hľadiska dôveryhodnosti, stability a serióznosti.

Ponuka

Plnenie funkcie zodpovednej osoby

V zmysle stále platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má prevádzkovateľ informačného systému možnosť samostatne sa rozhodnúť, či poverí alebo nepoverí dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu.

 V súčasnosti však ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

                 Podľa nového Nariadenia vznikne prevádzkovateľovi informačného systému povinnosť určiť si zodpovednú osobu v prípadoch keď:

a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

 

Kritériom na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa Nariadenia sú jej odborné kvality, najmä znalosť práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a schopnosti plniť úlohy, ktoré prináležia do kompetencie zodpovednej osoby, najmä:

 • poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie, o ich povinnostiach podľa Nariadenia - GDPR a ostatných právnych predpisov Únie alebo členského štátu týkajúcich sa ochrany údajov;
 • monitorovanie súladu s Nariadením - GDPR, s ostatnými právnymi predpismi Únie alebo členského štátu týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií, a súvisiacich auditov;
 • poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovanie jeho vykonávania;
 • spolupráca s dozorným orgánom;
 • plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vrátane predchádzajúcej konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach.

Nariadenie umožňuje a povoľuje, aby výkon funkcie zodpovednej osoby nevykonával len interný zamestnanec, ale je možné tieto činnosti vykonávať prostredníctvom externej fyzickej osoby, či podnikateľského subjektu.

Keďže nová legislatívna úprava v oblasti ochrany osobných údajov umožňuje poveriť si na výkon funkcie zodpovednej osoby externú spoločnosť, rozhodli sme sa preto podeliť sa s Vami o naše dlhoročné skúsenosti a ponúkame Vám možnosť výkonu funkcie externej zodpovednej osoby.


Spoločnosť G & Partners, s.r.o. je stabilná prosperujúca spoločnosť, ktorá je so svojimi partnerskými spoločnosťami na trhu už vyše 15 rokov.

 

V rámci našej spoločnosti vystupuje PhDr. Jana Géciová, MBA ako spracovateľ a garant informačnej bezpečnosti:

 • problematike ochrany osobných údajov sa do hĺbky venuje od roku 2002 a bola aj témou jej diplomovej i rigoróznej práce,
 • je spracovateľkou Bezpečnostných projektov a súvisiacej dokumentácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre akýkoľvek typ organizácie, pre súkromný aj verejný sektor,
 • vykonáva odborné školenia v uvedenej oblasti zamerané najmä na aplikáciu zákona o ochrane osobných údajov v praxi,
 • je držiteľkou certifikátu audítora informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 a držiteľkou certifikátu podľa normy ISO 19011:2011 pre vykonávanie interných auditov,
 • absolvovala skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov SR,
 • vydáva odborné články na tému ochrany osobných údajov zamerané najmä na edukáciu čitateľa a praktické skúsenosti,
 • v roku 2017 úspešne ukončila manažérsky program Master of Business Administration (MBA) so špecializáciou na Key account management a strategické riadenie predaja, so záverečnou témou – Ochrana osobných údajov Slovenskej republiky v podmienkach prevádzkovateľa informačného systému,
 • je autorkou knižnej publikácie Nedospelé deti, v ktorej sa za pomoci iných odborníkov z oblasti prevencie kriminality, informatiky, detskej a dospelej psychológie podrobnejšie venuje v dnešnej dobe výsostne aktuálnej téme, ktorou je ochrana osobných údajov detí a mládeže ako aj ich rodín, ďalej komunikácia na sociálnych sieťach ako aj samotné poskytovanie osobných údajov, resp. osobných údajov ich rodinných príslušníkov, či už na webe, cez SMS až po ústnu komunikáciu. S uvedenou témou úzko súvisí aj kyberšikanovanie. Knihe Nedospelé deti bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená odporúčacia doložka pre materiálny didaktický prostriedok a bola zaradená do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá. Využiť ju školy môžu na občianskej náuke, etickej výchove, či informatike.

Dlhoročné skúsenosti

Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov pri spracovávaní bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre niekoľko stoviek prevádzkovateľov informačných systémov.

Videli ste už naše nové logo?

G & Partners, s.r.o.

Mudroňova 29
040 01 Košice

Mobil: 0917 610 333, 0903 608 164
E-mail: info@ochranaosobnychudajov.eu

PhDr. Jana Géciová - spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. G & Partners, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.