G & Partners, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
0917 610 333
 
 • Ochrana osobných údajov
  pre prevádzkovateľov informačného systému

  ktorým je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov „každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene"

 • Prečo si vybrať práve nás?

  • projekty spracované našou spoločnosťou spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona a vyhlášky, prešli niekoľkými kontrolami Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • dlhoročné skúsenosti
  • množstvo spokojných klientov
  • osobný prístup
 • Novinka - nové nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR

  Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Plnenie funkcie zodpovednej osoby

  V rámci našich služieb, Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania pre niektoré subjekty ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúvate osobné údaje fyzických osôb ( napr. zákazníkov, klientov, odberateľov, zamestnancov, pacientov, žiakov, študentov, hostí, členov, stravníkov, žiadateľov, uchádzačov o zamestnanie a pod.) ?

  - spracúvate osobné údaje na počítači pripojenom na internet ? (v programe, v rámci elektronickej komunikácie a pod.) ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - prevádzkujete kamerový systém ?

  - spracúvate navyše aj osobitnú kategóriu osobných údajov – t.j. zvlášť citlivé osobné údaje ako rodné číslo, zdravotný stav, vierovyznanie, rasový alebo etnický pôvod, členstvo v odborových organizáciách, občianskych združeniach, politických stranách či hnutiach ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúva vo Vašom mene osobné údaje iný prevádzkovateľ? (napr. externá účtovná firma, BOZP technik, súkromná bezpečnostná služba) ?

  Pokiaľ áno, sme tu pre Vás! Neváhajte nás kontaktovať!

 • Certifikát solventnosti

  UPOZORNENIE: Prioritou našej spoločnosti je ľudský prístup a spokojnosť našich klientov. Patríme medzi 9% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré sú držiteľom Certifikátu solventnosti. Znamená to, že sme prešli hodnotením, ktoré sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území celej krajiny tak v zohľadnení pozície na trhu v rámci regiónu a ďalších parametrov (ako firma nemáme žiadne registrované dlhy, nie sme v insolventnom riadení, konkurze alebo likvidácii, nemáme záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti, máme priaznivé skóringové hodnotenie, pravidelne publikujeme finančné výsledky v Zbierke listín). Zaraďujeme sa teda medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Certifikát je potvrdením pozície našej spoločnosti na trhu aj z hľadiska dôveryhodnosti, stability a serióznosti.

Legislatíva

Legislatíva

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Odo dňa 25.05.2018 bude platiť nové Všeobecné nariadenie, ktoré výrazne mení podmienky spracovania ochrany osobných údajov u prevádzkovateľov.

Dňa 19.03.2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový zákon o ochrane osobných údajov s číslom 122/2013, ktorý zrušovacím ustanovením v § 79 predmetného zákona zrušil pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov.

Zákon o ochrane osobných údajov bol následne doplnený dvoma vyhláškami Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení definovala bezpečnostného opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru, ktoré by mal prevádzkovateľ prijať na to, aby vo svojich podmienkach zabezpečil adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Vyhláška ÚOOÚ SR č. 165/2013 Z.z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby obsahovala ustanovenia týkajúce sa  spôsobu výkonu, priebehu a vyhodnocovania skúšky fyzickej osoby pred ÚOOÚ SR, ktorej úspešné absolvovanie je základnou podmienkou pre poverenie zodpovednej osoby v podmienkach prevádzkovateľa.

Zákon o ochrane osobných údajov bol následne novelizovaný zákonom č. 84/2014 Z.z. 

Dňa 15.4.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 30. mája 2014 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. pod číslom 136/2014 Z. z.

Následne boli tiež novelizované súvisiace predpisy – vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Dňa 30. apríla 2014 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 117/2014 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Novela vyhlášky nadobudla účinnosť 1. mája 2014.

Úrad na ochranu osobných údajov SR je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní taktiež úlohu metodického usmerňovania prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Úrad dňa 8.8.2014 na svojom webovom sídle zverejnil 1. metodické usmernenie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov po novele, t.j. v zmysle č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Jedným z najčastejšie využiteľných prostriedkov monitorovania priestoru prístupného verejnosti je kamerový systém. Prevádzkovateľ pri jeho zavedení chráni svoje práva, ale zároveň musí dbať na rešpektovanie práv druhých - na ochranu súkromia a osobných údajov iných osôb.

Posúdiť či je zavedenie kamerového systému v podmienkach prevádzkovateľa opodstatnené a legálne na základe  na základe správneho vyhodnotenia okolností, ktoré majú vplyv na práva a právom chránené záujmy nielen prevádzkovateľa, ale aj dotknutých osôb je veľmi náročné a stalo sa predmetom diskusií a nejasností.

Z toho dôvodu ÚOOÚ SR dňa 8.8.2014 na svojej webovej stránke publikoval Metodické usmernenie č. 1/2014 Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom, ktoré je zamerané na zákonné prevádzkovanie kamerových informačných systémov v priestore prístupnom verejnosti.

Cieľom tohto dokumentu je jasnejšie informovať prevádzkovateľov kamerových systémov, ktorí monitorujú priestory prístupné verejnosti, o zákonom stanovených podmienkach a predpokladoch, ktoré sú na nich, ako prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov, kladené.

Úrad na ochranu osobných údajov SR je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní taktiež úlohu metodického usmerňovania prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Úrad dňa 15.12.2014 na svojom webovom sídle zverejnil 2. metodické usmernenie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov po novele, t.j. v zmysle č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Toto Usmernenie Úrad pripravil k problematike záväzných vnútropodnikových pravidiel a postupom pri ich schvaľovaní. Je zamerané na objasnenie základných princípov záväzných vnútropodnikových pravidiel a vysvetlenie postupu úradu pri ich schvaľovaní.

Úrad na ochranu osobných údajov SR je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní taktiež úlohu metodického usmerňovania prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Úrad dňa 30.12.2014 na svojom webovom sídle zverejnil 3. metodické usmernenie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov po novele, t.j. v zmysle č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Toto usmernenie Úrad pripravil k problematike účelu spracúvania osobných údajov. Je zamerané na vysvetlenie jeho významu a základných princípov. 

Rozsudok vo veci C-212/13: Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 11.12.2014 rozsudok vo veci C-212/13 František Ryneš proti Úradu na ochranu osobných údajov Českej republiky. Predmetné prejudiciálne konanie sa týkalo prevádzkovania kamerových informačných systémov v kontexte výkonu výlučne osobných alebo domácich činností.

Uplatnenie práva na zabudnutie: Pracovná skupina WP29 vypracovala Príručku pre implementáciu rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mariovi Costejovi Gonzálezovi. V tomto rozhodnutí Súdny dvor Európskej únie konštatoval existenciu práva na zabudnutie a výmaz neaktuálnych, nepravdivých a znevažujúcich osobných údajov jednotlivcov.

G & Partners, s.r.o.

Mudroňova 29
040 01 Košice

Mobil: 0917 610 333, 0903 608 164
E-mail: info@ochranaosobnychudajov.eu

PhDr. Jana Géciová - spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. G & Partners, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.